Disclaimer

Privacyverklaring 

In deze verklaring kunt u lezen hoe Yoga met Lara met privacy-gevoelige gegevens omgaat.

Yoga met Lara (YmL) is een yogastudio gevestigd in Den Haag, in de Praktijk voor Houding & Beweging in de Joseph Ledelstraat 84, te Den Haag. YmL staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met 69270228 en btw-nummer NL186933885B01. YmL geeft yogales aan particulieren en bedrijven in de vorm van privéles en groepslessen. Lara Bresser is de ontvanger van de klantgegevens. Indien er informatie via de website yoga.metlara.nl worden ingediend zal de mailserver van Antagonist ook de gegevens ontvangen.

Nieuwsbrief

De verzamelde e-mailadressen worden gebruikt om nieuwsbrieven te sturen via het programma MailChimp en worden verwijderd indien men zich afmeldt voor de nieuwsbrief. De verwijdering van de gegevens gebeurt uiterlijk een jaar na uitschrijving. De gegevens worden beveiligd met een wachtwoord dat bekend is bij Lara Bresser, en een tweestaps verificatie. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief is het verplicht om een mailadres op te geven.

Klantgegevens voor diensten van YmL

De gegevens van klanten die gebruik maken of hebben gemaakt van de diensten van Yoga met Lara worden bewaard ter verantwoording van de belastingdienst, tot 7 jaar na het afnemen van de diensten. De gegevens van het inschrijfformulier worden verzameld in het programma Accumulus dat beveiligd is met een wachtwoord dat alleen bekend is bij Lara Bresser. Bij het afnemen van diensten is het verplicht om de gegevens zoals op het inschrijffomulier vermeld in te vullen.

Rechten klant

  • De klant heeft het recht om zijn persoonsgegevens op verzoek in te zien.
  • Indien er fouten zijn gemaakt in de gegevens heeft de klant het recht deze te laten rectificeren.
  • De klant heeft het recht een klacht in te dienen. Dit kan via Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Een klant heeft het recht de gegevens die bekend zijn bij YmL over te dragen aan een andere partij indien de klant overstapt naar een andere aanbieder.
  • De klant mag aangeven dat hij niet meer wil dat de opgeslagen gegevens worden gebruikt.

Disclaimer

Gebruik van de website yoga.metlara.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Yoga met Lara zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen  wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Yoga met Lara garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Yoga met Lara wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Yoga met Lara staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Yoga met Lara niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, met uizondering van beeldmeteriaal (waaronder alle teksten, en logo’s) berusten bij Yoga met Lara . Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yoga met Lara. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Yoga met Lara.